Požární ochrana


Oblast požární ochrany
 • organizace zajištění požární ochrany - systém požární ochrany
 • začlenění činností dle zákona o PO
 • kontrola vedení příslušné dokumentace PO, provádění revize dokumentace PO 1x ročně, včetně zápisu do požární knihy
 • zpracování zpráv, rozborů a informací o příčinách vzniklých požárů, účast na zjišťování příčin vzniklých požárů
 • jednání se státním požárním dozorem, vedení správního řízení na úseku PO
 • metodická, konzultační a organizační pomoc podle platných právních a požárních předpisů a předpisů souvisejících, operativní konzultace
 • odborné řízení preventisty PO včetně kontroly požární knihy
 • požární preventivní kontroly objektů dle požadavků zákazníka za účasti odpovědné osoby organizace
 • dle požadavků odběratele provádění periodického školení zaměstnanců, odborné přípravy velitelů a členů preventivních požárních hlídek
 • provádění školení pro vedoucí zaměstnance v termínu 1x za 3 roky včetně vydání osvědčení
 • sledování termínů odeslání zpráv o plnění nápravných opatření na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
 • zpracování dokumentace o PO, zejména požárních poplachových směrnic, seznamu pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím, požárních řádů, tématických plánů a časových rozvrhů školení o PO, opravy stávající dokumentace, únikové cesty, únikové východy, atd.
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti PO
 • zajišťování provádění revizí požárních vodovodů a přenosných hasicích přístrojů
 • zajišťování vybavení pracovišť hasební technikou, bezpečnostními a požárními tabulkami
 • zpracování technické zprávy požární ochrany a změn užívání staveb, evakuačních plánů a dokumentace zdolávání požárů včetně schválení Hasičským záchranným sborem okresu
 • zpracování podmínek požární bezpečnosti ve smyslu zákona o PO
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí ve smyslu zákona o PO
 • neplánované činnosti – poruchy, havárie, stížnosti, apod.

www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT