Hygiena práce


Oblast hygieny práce
  • vytypování zdravotních rizik (např. hluk, vibrace, prach, nadměrná jednostranná zátěž, fyzická zátěž, pracovní polohy apod.)
  • zajištění měření škodlivin
  • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  • účast při jednání s orgány hygienické služby

www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT