Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena práce
 • metodické řízení BOZP a konzultační činnost pro vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance odběratele
 • kategorizace pracovišť ve smyslu zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhledávání rizik dle zákoníku práce ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci společnosti
 • provádění kontrol a prohlídek pracovišť dle požadavků zákazníka
 • příprava a realizace ročních prověrek dle zákoníku práce ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci odběratele
 • účast při jednání s orgány státního odborného dozoru v oblasti BOZP, hygieny, vedení správního řízení
 • spolupráce s orgány státního odborného dozoru při řešení problémů v oblasti BOZP u odběratele
 • předkládání řediteli odběratele návrhy k odstranění zjištěných závad BOZP
 • metodická pomoc při šetření pracovních úrazů včetně jejich vedení, evidence, hlášení, sepisování a odškodňování
 • dle požadavků odběratele provádění periodických školení BOZP řadových pracovníků
 • provádění periodických školení BOZP vedoucích zaměstnanců v termínu 1 x za 3 roky
 • řešení operativních úkolů po telefonické nebo předchozí dohodě
 • vypracování nových a aktualizace starých bezpečnostních pravidel, směrnic a pokynů
 • (osnovy školení, místní provozní předpisy skladů, směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, knihy úrazů, atd.), spolupráce a metodické řízení při tvorbě provozních předpisů firmy
 • dle požadavků odběratele účast na kolaudacích, přejímkách zařízení, apod.
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti BOZP
 • neplánované činnosti – poruchy, stížnosti, havárie, dopravní nehody, apod.
 • zajištění odborných školení pracovníků speciálních profesí

www.bozp-mk.cz © 2009

created by PoImT